ແຫຼ່ງຄຳສອນພຣະຄຳພີ

ທີ່ເຊື່ອເຖືອໄດ້ຕັ້ງແຕ່1971ເສີມສ້າງຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານໃຫ້ ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ສຳລັບຄຣິດສະຕຽນທີ່ຄອບຄຸມເຮົາ

ແຫຼ່ງຄຣິດຕຽນຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ້ມຕຶ່ມ

ໜັງສື

ຫຼັກສູດ

No items found.

ບັດປ່າວປະກາດຂໍ້ພຣະຄຳພີ

ການເຝົ້າດຽວ

No items found.
No items found.
No items found.

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ອີເມວຫາເຮົາໄດ້ທີ່ laos@derekprince.com

ວິທະຍຸ

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Blue scroll to top arrow iconBlue scroll to top arrow icon