Dech muma

chako mogeni kumaiyudye pwonjruok chakre higa 1971, ger genoni kukatho e puonjwok mar joma oye

Aguch jomoye

Pwonjrwok

No items found.

Barupe mag pwonj

No items found.
No items found.

Weche mag muma

No items found.

Lamo

No items found.
No items found.
No items found.

Tudri kodwa

Be itwaro konyrwok? Ndikwa [email protected]

Nyakalondo

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Blue scroll to top arrow iconBlue scroll to top arrow icon