Hva vi tror

Troserklæring.

  1. Gud er den eneste sanne og levende Gud som eksisterer evig som tre personer, Fader, Sønn og Hellig Ånd; og at Han er en Ånd, uendelig, evig, uforanderlig i sin kjærlighet, barmhjertighet, kraft, visdom og rettferdighet. (Jesaja 45:22, Salme 90:2; Johannes 4:24; 2 Korinter 13:14)
  2. Herren Jesus Kristus er Guds Sønn; at Han ble inkarnert gjennom sin jomfrufødsel; at Han er fullkommen både i sin guddommelighet og menneskelighet; at han villig ga sitt liv som det fullkomne og tilstrekkelige sonsoffer for menneskets synder; at mennesket gjennom sin forsoning kan kjenne frihet fra straff, skyld og av syndens konekvenser; at han sto opp fra de døde i sitt fysiske, herliggjorte legeme som han nå sitter med i himmelen, og går i forbønn for de troende; og at han kommer igjen i sitt herliggjorte legeme for å etablere sitt rike. (Matteus 1:18–25; Johannes 1:14; Kolosserne 1:13–18; 1 Peter 2:24; Lukas 24; Hebreerne 4:14; Matteus 25:31–46)
  3. Den Hellige Ånd er lik i alle sine guddommelige egenskaper med Gud Faderen og med Gud Sønnen; utfører miraklet gjennom den nye fødselen i dem som mottar Kristus som Frelser og som nå bor i de troende; besegler dem inntil forløsningens dag; gir dem mulighet til å tjene; og gir nådegaver (karismatiske gaver) for oppbyggingen av Kristi legeme. (Efeserne 4:30; 1 Korinterbrev 6:19; 12:4, 7, 12–13; Apg 1:5; Titus 3:5)
  4. Sannheten er absolutt og objektiv. Frelsende sannhet er gitt i Skriftene i Det gamle og Det nye testamentet, som er Guds skriftlige åpenbaring til mennesket, verbalt inspirert og ufeilbarlig i de originale manuskriptene. Bibelen er den øverste og endelige autoritet i alle spørsmål om tro og praksis. (Matteus 5:18; 2 Timoteus 3:15–17; 2 Peter 1:20–21)
  5. Kirken er Kristi forente legeme på jorden som er til for fellesskap, oppbyggelse og for å formidle evangeliet til alle nasjoner ved hjelp av kristent liv og vitnesbyrd. (Matteus 28:19–20; Apg 1:6–8, 2:41–42; 1 Korinter 12:13)
  6. Mennesket ble skapt i Guds bilde, men ble ved Adams synd fremmedgjort fra Gud og er dømt til evig straff. Det eneste botemiddelet for menneskets tilstand er frelse ved personlig tro på Jesu Kristi person og verk. (Johannes 3:15–18; Efeserne 1:7; Romerne 10:9–10)
  7. Overnaturlige personlige vesener eksisterer, inkludert ikke-falne engler, falne engler og demoner. Satan, lederen av falne engler, er den åpne og erklærte fiende av Gud og mennesker, og er dømt til Ildsjøen. (Hebreerne 1:4–14; Judas 6; Matteus 25:41; Åpenbaringen 20:10)
  8. Det vil finne sted en legemlig oppstandelse av både de frelste og de fortapte; de som er frelst til evig liv, og de som går til evig fortapelse. (1 Korinterbrev 15; Daniel 12:1–2; Johannes 5:28–29; 2. Tessalonikerbrev 1:7; Matteus 5:1–10)