Mục Vụ Quốc Tế

Mặt trời không bao giờ lặn trên Mục vụ Derek Prince và trên những nỗ lực của chúng tôi trong việc giảng dạy Kinh Thánh.