Mẫu đơn liên hệ

Thành công! Tin nhắn của bạn đã được gửi đi và sẽ sớm được xử lý. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi mời bạn tiếp tục xem trang web của chúng tôi để biết những lời dạy dỗ theo Kinh Thánh thực tế và hấp dẫn của Derek Prince.
Một điều gì đó đã làm sai trong khi gửi biểu mẫu.
Share notification iconFree gift iconBlack donate icon

Liên hệ với chúng tôi

Đón nhận mọi yêu cầu và thắc mắc

Phone: +
Website: www.derekprince.com/vi
c/o Derek Prince Ministries New Zealand, P. O. Box 2029, Christchurch 8140, NEW ZEALAND
Black Facebook iconBlack YouTube iconBlack Instagram iconX icon

Văn phòng quốc gia

Xin vui lòng xem danh sách các trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết cụ thể về mục vụ và có thể liên hệ bằng ngôn ngữ trong khu vực của bạn.

Xem trang web

Bạn cầu cầu nguyện?

Hãy gửi yêu cầu cầu nguyện bảo mật cho chúng tôi. Dù nhu cầu của bạn là gì, chúng tôi rất muốn cầu nguyện cho bạn.

Yêu cầu cầu nguyện