👋
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ន្ធកិច្ចដេរេក ព្រីនស៍!

ពង្រឹងសេចក្តីជំនឿ ផ្លាស់ប្តូរពិភពលោករបស់អ្នក ។

ស្វែងរកអត្ថបទបង្រៀនព្រះគម្ពីរ សៀវភៅ ធនធានសំឡេងនិងវីដេអូជាង 2,000 សម្រាប់គ្រប់ដំណាក់កាលនិងជំហាននៃដំណើរជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់អ្នក។

No items found.
No items found.
No items found.
👋
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ន្ធកិច្ចដេរេក ព្រីនស៍!

ពង្រឹងសេចក្តីជំនឿ ផ្លាស់ប្តូរពិភពលោករបស់អ្នក ។

ស្វែងរកអត្ថបទបង្រៀនព្រះគម្ពីរ សៀវភៅ ធនធានសំឡេងនិងវីដេអូជាង 2,000 សម្រាប់គ្រប់ដំណាក់កាលនិងជំហាននៃដំណើរជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់អ្នក។

ផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកមិនទាន់បានឮពីព្រះយេស៊ូវបង្រៀន​អ្នក​មិនទាន់បានទទួលការបង្រៀន។

🎁
ទទួលបានសៀវភៅអេឡិចត្រូនិចឥតគិតថ្លៃដោយលោកដេរេក ព្រីនស៍

ព័ន្ធកិច្ចដេរេក ព្រីនស៍ យើងតែងតែបង្រៀនព្រះគម្ពីរនិងបង្កើតសិស្សអ្នកជឿឱ្យរស់នៅពេញលក្ខណៈតាមរយៈព្រះយេស៊ូវនិងការយល់ដឹងច្បាស់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ។ពង្រឹងសេចក្តីជំនឿនិងផ្លាស់ប្តូរពិភពលោករបស់អ្នកជាមួយនឹងធនធានព្រះគម្ពីរឥតគិតថ្លៃរបស់យើងដែលបង្ហាញពីការបង្រៀនមិនចេះចប់របស់លោកដេរេក ព្រីនស៍ ។

Latest News

No items found.

Top Ten Books

No items found.

អំពីលោកដេរេក ព្រីនស៍

ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អ ទេវវិទូ គ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរនិងជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញនៃសៀវភៅជាង 100ក្បាល ។ ស្វែងយល់ពីជីវិតនិងព័ន្ធកិច្ចគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់លោកដេរេក ព្រីនស៍ ។

អំពីពួកយើង

កេរដំណែលរបស់លោកដេរេកព្រីនស៍គឺជាព័ន្ធកិច្ចបង្រៀនព្រះគម្ពីរអន្តរជាតិដែលបង្កើតសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវអស់ពីដួងចិត្ត ។

អំពីពួកយើង

កេរដំណែលរបស់លោកដេរេកព្រីនស៍គឺជាព័ន្ធកិច្ចបង្រៀនព្រះគម្ពីរអន្តរជាតិដែលបង្កើតសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវអស់ពីដួងចិត្ត ។

ការផ្សព្វផ្សាយ

ការជម្រុញនគររបស់ព្រះតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅទូទាំងទ្វីបជាច្រើននិងផ្នែកបេសកកម្មឌីជីថល ។

ដេរេក ព្រីនស៍
ទំពរដើម
ធនធានផ្សេងៗ
+
ធនធានផ្សេងៗហាងព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយ
អំពី
+
បរិច្ចាក
ចូលរួម
+
ទំនាក់ទំនង
+
ទំនាក់ទំនង
White Facebook iconWhite YouTube iconWhite Instagram iconX social media icon
No items found.