👋
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ន្ធកិច្ចដេរេក ព្រីនស៍ ។

បំពាក់សេចក្តីជំនឿរបស់អ្នក។ ផ្លាស់ប្តូរពិភពលោករបស់អ្នក។

ស្វែងរកអត្ថបទបង្រៀនព្រះគម្ពីរ សៀវភៅ ធនធានសំឡេង និងវីដេអូជាង 3,000 សម្រាប់គ្រប់ដំណាក់កាល និងជំហាននៃការដើរជាគ្រីស្ទានរបស់អ្នក។

ធនធានព្រះគម្ពីរ
🚀
Explore our wide range.

Bestselling Christian books

Shop online for Derek Prince books, videos and audio material from our official online store.

Shop now
❤️
Global Bible teaching efforts.

Bring Hope To All People And Nations

Thanks to your generosity and prayers thousands upon thousands of Christians are being encouraged spiritually across the globe.

Outreach
👋
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ន្ធកិច្ចដេរេក ព្រីនស៍ ។

បំពាក់សេចក្តីជំនឿរបស់អ្នក។ ផ្លាស់ប្តូរពិភពលោករបស់អ្នក។

ស្វែងរកអត្ថបទបង្រៀនព្រះគម្ពីរ សៀវភៅ ធនធានសំឡេង និងវីដេអូជាង 3,000 សម្រាប់គ្រប់ដំណាក់កាល និងជំហាននៃការដើរជាគ្រីស្ទានរបស់អ្នក។

ឈោងចាប់អ្នកមិនទាន់ឈោងចាប់ បង្រៀនអ្នកមិនទាន់បានបង្រៀន ។

🔥
ទទួលបានសៀវភៅអេឡិចត្រូនិចឥតគិតថ្លៃដោយលោកដេរេក ព្រីនស៍

នៅព័ន្ធកិច្ចដេរេក ព្រីនស៍ ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងគឺបង្រៀនព្រះគម្ពីរ និងបង្កើតសិស្សអ្នកជឿឱ្យរស់នៅពេញលក្ខណៈតាមរយៈព្រះយេស៊ូវ និងការយល់ដឹងច្បាស់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ។ បំពាក់នូវជំនឿរបស់អ្នក និងផ្លាស់ប្តូរពិភពលោករបស់អ្នកជាមួយនឹងធនធានព្រះគម្ពីរឥតគិតថ្លៃរបស់យើង ដែលបង្ហាញពីការបង្រៀនមិនចេះចប់របស់លោកដេរេក ព្រីនស៍ ។

Top Ten Books

អំពីលោកដេរេក ព្រីនស៍

ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អ ទេវវិទូ គ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរ និងជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញនៃសៀវភៅជាង 100 ក្បាល ស្វែងយល់ពីជីវិត និងព័ន្ធកិច្ចបម្រើគ្រីស្ទានរបស់លោកដេរេក ព្រីនស៍ ។

យើង​ជា​នរណា

កេរដំណែលរបស់លោកដេរេក ព្រីនស៍ ពួកយើងគឺជាព័ន្ធកិច្ចបង្រៀនព្រះគម្ពីរអន្តរជាតិ ដែលបង្កើតសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវអស់ពីដួងចិត្ត ។

យើង​ជា​នរណា

កេរដំណែលរបស់លោកដេរេក ព្រីនស៍ ពួកយើងគឺជាព័ន្ធកិច្ចបង្រៀនព្រះគម្ពីរអន្តរជាតិ ដែលបង្កើតសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវអស់ពីដួងចិត្ត ។

ការផ្សព្វផ្សាយ

ការជំរុញនគររបស់ព្រះតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សព្វផ្សាយជាក់ស្តែងនៅទូទាំងទ្វីបជាច្រើន និងផ្នែកបេសកកម្មឌីជីថល ។

ដេរេក ព្រីនស៍
ទំព័រដើម
ធនធាន
+
ធនធានហាងព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយ
អំពី
+
បរិច្ចាគ
ចូលរួម
+
ទំនាក់ទំនង
+
ទំនាក់ទំនង
White Facebook iconWhite YouTube iconWhite Instagram iconX icon