ទម្រង់ទំនាក់ទំនង

ជោគជ័យ! សាររបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើ ហើយនឹងត្រូវបានដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ក្នុងពេលនេះ យើងសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យបន្តរុករកគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់ការបង្រៀនព្រះគម្ពីរដែលមានប្រយោជន៍ និងគួអោយចាប់ចិត្តដោយលោកដេរេក ព្រីនស៍ ។
ឱ! មាន​អ្វី​មួយ​ខុស​ពេល​ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់ ។
Share notification iconFree gift iconBlack donate icon

ទាក់ទង​ពួក​យើង

សូមស្វាគមន៍រាល់ការសាកសួរទាំងអស់

ទូរស័ព្ទ៖ +
គេហទំព័រ៖ www.derekprince.com/km
c/o Derek Prince Ministries New Zealand, P.O. Box 2029, Christchurch 8140, NEW ZEALAND
Black Facebook iconBlack YouTube iconBlack Instagram iconX icon

ការិយាល័យជាតិ

សូមមើលបញ្ជីគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់របស់ព័ន្ធកិច្ច និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងជាភាសា និងតំបន់របស់អ្នក ។

មើលគេហទំព័រ

ត្រូវការការអធិស្ឋាន?

ផ្ញើសំណើអធិស្ឋានសម្ងាត់មកយើង។ អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកត្រូវការ យើងចង់អធិស្ឋានសម្រាប់អ្នក ។

ស្នើសុំការអធិស្ឋាន
ទំពរដើម
ធនធានផ្សេងៗ
+
ធនធានផ្សេងៗហាងព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយ
អំពី
+
បរិច្ចាក
ចូលរួម
+
ទំនាក់ទំនង
+
ទំនាក់ទំនង
White Facebook iconWhite YouTube iconWhite Instagram iconX icon