ព័ន្ធកិច្ចផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ

ការផ្សព្វផ្សាយគឺជាជំនឿក្នុងសកម្មភាព ហើយវាបង្ហាញពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងនិយាយ និងធ្វើនៅព័ន្ធកិច្ចដេរេក ព្រីនស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា ។

ដោយផ្តោតលើតម្រូវការក្នុងព័ន្ធកិច្ច ឬតំបន់ជាក់លាក់ជុំវិញពិភពលោក ការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងដំណើរការនៅជួរមុខនៃភាពជាសិស្ស ផ្តល់ការគាំទ្រ និងធនធានដល់អ្នកជឿដើម្បីឲ្យមានភាពចាស់ទុំខាងវិញ្ញាណ។

នៅក្នុងន័យជាក់ស្តែង ការនេះរួមបញ្ចូលទាំងការបកប្រែយ៉ាងទូលំទូលាយ ការផលិត និងការចែកចាយសម្ភារៈបង្រៀន ដើម្បីបំពាក់បំប៉នសិស្សឱ្យបង្កើតសិស្ស។ ការឈោងចាប់ផ្សេងទៀតរួមមានការគាំទ្រដល់សហគមន៍ក្រីក្រ និងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀនចំពោះជំនឿរបស់ពួកគេ ។

External website link icon

External website link icon

External website link icon

ការផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់

វា​ជា​បំណង​ប្រាថ្នា​ដ៏​ស្មោះ​របស់​យើង​ក្នុង​ការផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវទៅដល់​ប្រជាជន​ក្នុង​តំបន់ និង​អ្នក​ជឿ​អស់​ពី​ចិត្ត​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេសកម្ពុជា ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ យើងកំពុងធ្វើការបកប្រែ និងចែកចាយយ៉ាងសកម្មនូវសម្ភារៈបង្រៀនព្រះគម្ពីររបស់លោកដេរេក ព្រីនស៍ រួមទាំងសៀវភៅ សេចក្តីបង្រៀន វីដេអូ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ យើង​បាន​ទទួល​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ពីការ​ឆ្លើយ​តប ហើយ​នៅ​តែ​បន្ត​ទាំងដឹង​ថាមាន​ឱកាស​ជា​ច្រើន​ទៀត​កំពុង​រង់ចាំយើង ។

យើងសូមអញ្ជើញអ្នកចូលរួមអធិស្ឋាន និងផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់របស់យើង ។

White heart icon
បរិច្ចាគ

ការផ្សព្វផ្សាយ

ការឈោងចាប់ដល់អ្នកដែលបាត់បង់ និងបំពាក់បំប៉នសិស្ស ដើម្បីបង្កើតសិស្សតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សព្វផ្សាយជាក់ស្តែងដែលបង្កើតភាពខុសគ្នាពិតប្រាកដ ។

Share notification iconFree gift iconBlack donate icon

ផលប៉ះពាល់សកល

វា​ជា​បំណង​ប្រាថ្នា​ដ៏​ស្មោះ​របស់​យើង​ក្នុង​ការផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវទៅដល់​ប្រជាជន​ក្នុង​តំបន់ និង​អ្នក​ជឿ​អស់​ពី​ចិត្ត​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេសកម្ពុជា ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ យើងកំពុងធ្វើការបកប្រែ និងចែកចាយយ៉ាងសកម្មនូវសម្ភារៈបង្រៀនព្រះគម្ពីររបស់លោកដេរេក ព្រីនស៍ រួមទាំងសៀវភៅ សេចក្តីបង្រៀន វីដេអូ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ យើង​បាន​ទទួល​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ពីការ​ឆ្លើយ​តប ហើយ​នៅ​តែ​បន្ត​ទាំងដឹង​ថាមាន​ឱកាស​ជា​ច្រើន​ទៀត​កំពុង​រង់ចាំយើង ។

តើការផ្សព្វផ្សាយគឺជាអ្វី?

ការផ្សព្វផ្សាយគឺជាជំនឿក្នុងសកម្មភាព ហើយវាបង្ហាញពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងនិយាយ និងធ្វើនៅព័ន្ធកិច្ចដេរេក ព្រីនស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា ។

ដោយផ្តោតលើតម្រូវការក្នុងព័ន្ធកិច្ច ឬតំបន់ជាក់លាក់ជុំវិញពិភពលោក ការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងដំណើរការនៅជួរមុខនៃភាពជាសិស្ស ផ្តល់ការគាំទ្រ និងធនធានដល់អ្នកជឿដើម្បីឲ្យមានភាពចាស់ទុំខាងវិញ្ញាណ។

នៅក្នុងន័យជាក់ស្តែង ការនេះរួមបញ្ចូលទាំងការបកប្រែយ៉ាងទូលំទូលាយ ការផលិត និងការចែកចាយសម្ភារៈបង្រៀន ដើម្បីបំពាក់បំប៉នសិស្សឱ្យបង្កើតសិស្ស។ ការឈោងចាប់ផ្សេងទៀតរួមមានការគាំទ្រដល់សហគមន៍ក្រីក្រ និងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀនចំពោះជំនឿរបស់ពួកគេ ។

មិនដែលមានតម្រូវការសម្រាប់ព័ន្ធកិច្ចនេះខ្លាំងជាងពេលនេះទេ ។

White heart icon
បរិច្ចាគ
ទំពរដើម
ធនធានផ្សេងៗ
+
ធនធានផ្សេងៗហាងព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយ
អំពី
+
បរិច្ចាក
ចូលរួម
+
ទំនាក់ទំនង
+
ទំនាក់ទំនង
White Facebook iconWhite YouTube iconWhite Instagram iconX icon