ព័ន្ធកិច្ចផ្សព្វផ្សាយ

ការផ្សព្វផ្សាយគឺជាជំនឿក្នុងសកម្មភាព ហើយពួកគេបង្ហាញពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងនិយាយ និងធ្វើនៅព័ន្ធកិច្ចដេរេក ព្រីនស៍ ។

ដោយផ្តោតលើតម្រូវការក្នុងព័ន្ធកិច្ចជាក់លាក់ ឬតំបន់ជុំវិញពិភពលោក ការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងដំណើរការនៅជួរមុខនៃភាពជាសិស្សគ្រីស្ទាន គាំទ្រ និងផ្តល់ធនធានដល់អ្នកជឿដើម្បីមានភាពចាស់ទុំខាងវិញ្ញាណ។

នៅក្នុងន័យជាក់ស្តែង ការនេះរួមបញ្ចូលទាំងការបកប្រែយ៉ាងទូលំទូលាយ ការផលិត និងការចែកចាយសម្ភារៈបង្រៀន ដើម្បីបំពាក់សិស្សឱ្យបង្កើតសិស្ស។ សេវាផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតរួមមានការគាំទ្រដល់សហគមន៍ក្រីក្រ និងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀនចំពោះជំនឿរបស់ពួកគេ ។

ការផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់

វា​ជា​បំណង​ប្រាថ្នា​ដ៏​ស្មោះ​របស់​យើង​ក្នុង​ការ​ឈោងចាប់​ប្រជាជន​ក្នុង​តំបន់ និង​អ្នក​ជឿ​អស់​ពី​ចិត្ត​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ យើងបានកំពុងធ្វើការបកប្រែ និងចែកចាយយ៉ាងសកម្មនូវសម្ភារៈបង្រៀនព្រះគម្ពីររបស់លោកដេរេក ព្រីនស៍ រួមទាំងសៀវភៅ សេចក្តីបង្រៀន ផតខាស់ វីដេអូ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ យើង​បាន​ទទួល​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដោយ​ការ​ឆ្លើយ​តប ហើយ​នៅ​តែ​បន្ត​ទាំងដឹង​ថា​ឱកាស​ជា​ច្រើន​ទៀត​កំពុង​រង់ចាំ។

យើងសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យអធិស្ឋាន និងជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ការផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់របស់យើង ។

White heart icon
បរិច្ចាគ

ការផ្សព្វផ្សាយ

ការឈោងចាប់ដល់អ្នកដែលបាត់បង់ និងបំពាក់បំប៉នសិស្ស ដើម្បីបង្កើតសិស្សតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សព្វផ្សាយជាក់ស្តែងដែលបង្កើតភាពខុសគ្នាពិតប្រាកដ ។

Share notification iconBlack special offer iconBlack donate icon

ផលប៉ះពាល់សកល

វា​ជា​បំណង​ប្រាថ្នា​ដ៏​ស្មោះ​របស់​យើង​ក្នុង​ការ​ឈោងចាប់​ប្រជាជន​ក្នុង​តំបន់ និង​អ្នក​ជឿ​អស់​ពី​ចិត្ត​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ យើងបានកំពុងធ្វើការបកប្រែ និងចែកចាយយ៉ាងសកម្មនូវសម្ភារៈបង្រៀនព្រះគម្ពីររបស់លោកដេរេក ព្រីនស៍ រួមទាំងសៀវភៅ សេចក្តីបង្រៀន ផតខាស់ វីដេអូ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ យើង​បាន​ទទួល​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដោយ​ការ​ឆ្លើយ​តប ហើយ​នៅ​តែ​បន្ត​ទាំងដឹង​ថា​ឱកាស​ជា​ច្រើន​ទៀត​កំពុង​រង់ចាំ។

តើការផ្សព្វផ្សាយគឺជាអ្វី?

ការផ្សព្វផ្សាយគឺជាជំនឿក្នុងសកម្មភាព ហើយពួកគេបង្ហាញពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងនិយាយ និងធ្វើនៅព័ន្ធកិច្ចដេរេក ព្រីនស៍ ។

ដោយផ្តោតលើតម្រូវការក្នុងព័ន្ធកិច្ចជាក់លាក់ ឬតំបន់ជុំវិញពិភពលោក ការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងដំណើរការនៅជួរមុខនៃភាពជាសិស្សគ្រីស្ទាន គាំទ្រ និងផ្តល់ធនធានដល់អ្នកជឿដើម្បីមានភាពចាស់ទុំខាងវិញ្ញាណ។

នៅក្នុងន័យជាក់ស្តែង ការនេះរួមបញ្ចូលទាំងការបកប្រែយ៉ាងទូលំទូលាយ ការផលិត និងការចែកចាយសម្ភារៈបង្រៀន ដើម្បីបំពាក់សិស្សឱ្យបង្កើតសិស្ស។ សេវាផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតរួមមានការគាំទ្រដល់សហគមន៍ក្រីក្រ និងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀនចំពោះជំនឿរបស់ពួកគេ ។

មិនដែលមានតម្រូវការសម្រាប់ព័ន្ធកិច្ចនេះខ្លាំងជាងពេលនេះទេ ។

White heart icon
បរិច្ចាគ
ទំព័រដើម
ធនធាន
+
ធនធានព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយ
អំពី
+
បរិច្ចាគ
ចូលរួម
+
ទំនាក់ទំនង
+
ទំនាក់ទំនង
White Facebook iconWhite YouTube iconWhite Instagram iconWhite Twitter icon