สิ่งที่เราเชื่อ

คำแถลงความเชื่อ

  1. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และทรงพระชนม์อยู่ชั่วนิรันดร์เพียงพระองค์เดียว พระองค์ทรงมีสถานะเป็นสามบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณ ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นนิรันดร์กาล ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงในความรัก พระเมตตา ฤทธิ์เดช สติปัญญา และความชอบธรรมของพระองค์ (อิสยาห์ 45:22 สดุดี 90:2; ยอห์น 4:24; 2 โครินธ์ 13:14)
  2. พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ผ่านทางสาวพรหมจารีย์; พระองค์ทรงสมบูรณ์ทั้งในความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์; พระองค์ทรงเต็มใจสละพระชนม์ชีพของพระองค์ถวายเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบและเพียงพอเพื่อชดใช้หนี้บาปแทนมนุษย์; โดยผ่านการชดใช้หนี้บาปของพระองค์ มนุษย์สามารถรับรู้ถึงอิสรภาพจากการลงโทษ ความรู้สึกผิด และผลกระทบของบาป; พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายโดยมีพระกายอันทรงพระสิริ และขณะนี้พระองค์ทรงประทับในสวรรค์เพื่อวิงวอนเผื่อผู้เชื่อ และพระองค์จะเสด็จกลับมาในพระกายอันทรงพระสิริเพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ (มัทธิว 1:18–25; ยอห์น 1:14; โคโลสี 1:13–18; 1 เปโตร 2:24; ลูกา 24; ฮีบรู 4:14; มัทธิว 25:31–46)
  3. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีความเท่าเทียมกันในทุกคุณลักษณะของพระเจ้ากับพระเจ้าพระบิดา และพระเจ้าพระบุตร พระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์แห่งการบังเกิดใหม่ในผู้ที่ต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และปัจจุบันพระองค์ทรงสถิตอยู่ในผู้เชื่อ พระองค์ทรงผนึกตราผู้เชื่อไว้จนถึงวันแห่งการไถ่ พระองค์ทรงให้อำนาจแก่พวกเขาในการรับใช้ และมอบของประทานแห่งพระคุณ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ (เอเฟซัส 4:30; 1โครินธ์ 6:19; 12:4, 7, 12–13; กิจการ 1:5; ทิตัส 3:5)
  4. “ความจริง” นี้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีอคติใดๆ ความจริงเรื่องการไถ่บาปมีระบุไว้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดเผยสำแดงที่พระเจ้าทรงบันทึกไว้ผ่านการดลใจในการเขียนต้นฉบับ พระคัมภีร์เป็นอำนาจสูงสุดและสุดท้ายในทุกเรื่องของความเชื่อและการปฏิบัติ (มัทธิว 5:18; 2 ทิโมธี 3:15–17; 2 เปโตร 1:20–21)
  5. คริสตจักรเป็นพระกายที่รวมกันเป็นหนึ่งของพระคริสต์บนแผ่นดินโลก ซึ่งดำรงอยู่เพื่อการสามัคคีธรรม การเสริมสร้าง และเพื่อการสื่อสารข่าวประเสริฐแก่ชนทุกชาติโดยผ่านทางชีวิตของคริสเตียนและการเป็นพยาน (มัทธิว 28:19–20; กิจการ 1:6–8, 2:41–42; 1 โครินธ์ 12:13)
  6. มนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามแบบพระฉายของพระเจ้า แต่เพราะความบาปของอาดัมทำให้มนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้า และถูกตัดสินลงโทษในนิรันดร์กาล มีเพียงวิธีเดียวในการแก้ไขโทษของบาป คือ ความรอด โดยความเชื่อส่วนบุคคลและการงานของพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 3:15–18; เอเฟซัส 1:7; โรม 10:9–10)
  7. สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งทูตสวรรค์ที่ไม่ได้ตกลงมา ทูตสวรรค์ที่ตกลงมาแล้ว และปีศาจ ซาตานนั้นเป็นผู้นำของทูตสวรรค์ที่ตกลงมา เป็นผู้ที่เปิดตัวและประกาศการเป็นศัตรูกับพระเจ้าและมนุษย์ และได้ถูกตัดสินพิพากษาให้ตกลงในบึงไฟแล้ว (ฮีบรู 1:4–14; ยูดา 6; มัทธิว 25:41; วิวรณ์ 20:10)
  8. จะมีกายที่ฟื้นขึ้นใหม่ของทั้งผู้ที่ได้รับความรอดและผู้ที่ต้องพินาศ ผู้ที่รอดเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ และผู้ที่ต้องพินาศเข้าสู่การสาปแช่งชั่วนิรันดร์ (1 โครินธ์ 15; ดาเนียล 12:1–2; ยอห์น 5:28–29; 2 เธสะโลนิกา 1:7; มัทธิว 5:1–10)
หน้าหลัก
แหล่งข้อมูล
+
แหล่งข้อมูลร้านค้าข้่าวสารกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับ
+
การบริจาค
การมีส่วนร่วม
+
การติดต่อ
+
การติดต่อ
White Facebook iconWhite YouTube iconWhite Instagram iconX icon