พันธกิจของกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ การสำแดงความเชื่อออกเป็นการกระทำ และเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของทุกสิ่งที่เราพูดและทำที่พันธกิจเดเร็ก ปริ้นซ์

ในการตั้งเป้าหมายตามความจำเป็นที่เจาะจงของพันธกิจ หรือความจำเป็นของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกนั้น ทำให้กิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราดำเนินอยู่ในระดับแนวหน้าของการสร้างสาวกคริสเตียน ด้วยการจัดเตรียมคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้ผู้เชื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

สิ่งที่เราทำในภาคปฏิบัตินั้นประกอบด้วย การแปลเป็นภาษาต่างๆ อย่างกว้างขวาง การผลิต และการจัดแจกสื่อการสอนเพื่อสนับสนุนให้สาวกสร้างสาวก ส่วนงานรับใช้ด้านอื่นๆ ของพันธกิจนี้คือ การช่วยเหลือชุมชนที่ยากไร้ และคริสเตียนที่ต้องเผชิญการข่มเหงเพราะเหตุความเชื่อของพวกเขา

External website link icon

External website link icon

External website link icon

กิจกรรมเพื่่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่น

เป้นความปรารถนาของเราอย่างจริงใจที่จะเข้าถึงผู้คนในท้องถิ่นทั่วประเทศ และสร้างผู้ที่เชื่ออย่างสุดจิตสุดใจให้เป็นสาวก เราจึงกระตือรือร้นในการแปลและแจกจ่ายสื่อการสอนพระคัมภีร์ของเดเร็ก ปริ้นซ์ อันประกอบด้วยหนังสือ, จดหมายคำสอน, สื่อเสียง, วีดีโอ และอีกมากมาย เพื่อให้ความปรารถนานี้เกิดขึ้นจริง และเราได้รับกำลังใจอย่างยิ่งใหญ่ผ่านผลของการตอบสนอง และเรารู้ว่ายังคงมีโอกาสอีกมากมายที่รอเราอยู่

เราขอเชื้อเชิญคุณในการอธิษฐานเผื่อและให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่กิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่น

White heart icon
การบริจาค

กิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุุ่่มเป้าหมาย

การเข้าถึงผู้ที่หลงหาย และการเตรียมสาวกเพื่อสร้างสาวกผ่านการริเริ่มกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในภาคปฏิบัติ เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง

Share notification iconBlack special offer iconBlack donate icon

ผลกระทบระดับโลก

เป้นความปรารถนาของเราอย่างจริงใจที่จะเข้าถึงผู้คนในท้องถิ่นทั่วประเทศ และสร้างผู้ที่เชื่ออย่างสุดจิตสุดใจให้เป็นสาวก เราจึงกระตือรือร้นในการแปลและแจกจ่ายสื่อการสอนพระคัมภีร์ของเดเร็ก ปริ้นซ์ อันประกอบด้วยหนังสือ, จดหมายคำสอน, สื่อเสียง, วีดีโอ และอีกมากมาย เพื่อให้ความปรารถนานี้เกิดขึ้นจริง และเราได้รับกำลังใจอย่างยิ่งใหญ่ผ่านผลของการตอบสนอง และเรารู้ว่ายังคงมีโอกาสอีกมากมายที่รอเราอยู่

กิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคืออะไร?

กิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ การสำแดงความเชื่อออกเป็นการกระทำ และเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของทุกสิ่งที่เราพูดและทำที่พันธกิจเดเร็ก ปริ้นซ์

ในการตั้งเป้าหมายตามความจำเป็นที่เจาะจงของพันธกิจ หรือความจำเป็นของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกนั้น ทำให้กิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราดำเนินอยู่ในระดับแนวหน้าของการสร้างสาวกคริสเตียน ด้วยการจัดเตรียมคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้ผู้เชื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

สิ่งที่เราทำในภาคปฏิบัตินั้นประกอบด้วย การแปลเป็นภาษาต่างๆ อย่างกว้างขวาง การผลิต และการจัดแจกสื่อการสอนเพื่อสนับสนุนให้สาวกสร้างสาวก ส่วนงานรับใช้ด้านอื่นๆ ของพันธกิจนี้คือ การช่วยเหลือชุมชนที่ยากไร้ และคริสเตียนที่ต้องเผชิญการข่มเหงเพราะเหตุความเชื่อของพวกเขา

ไม่่เคยมีเวลาใดที่ต้องการพันธกิจนี้มากเท่ากับเวลานี้

White heart icon
การบริจาค
หน้าหลัก
แหล่งข้อมูล
+
แหล่งข้อมูลร้านค้าข้่าวสารกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับ
+
การบริจาค
การมีส่วนร่วม
+
การติดต่อ
+
การติดต่อ
White Facebook iconWhite YouTube iconWhite Instagram iconX icon