👋
Malugod namin kayong tinatanggap sa Derek Prince Ministries.

Ihanda ang Iyong Pananampalataya. Baguhin ang Iyong Mundo.

Tingnan ang mahigit sa 3,000 mga pagtuturo ng Biblia sa mga artikulo, mga aklat, maging mga aralin sa audio at video para sa bawat bahagi at yugto ng iyong buhay Cristiyano.

No items found.
No items found.
No items found.
👋
Malugod namin kayong tinatanggap sa Derek Prince Ministries.

Ihanda ang Iyong Pananampalataya. Baguhin ang Iyong Mundo.

Tingnan ang mahigit sa 3,000 mga pagtuturo ng Biblia sa mga artikulo, mga aklat, maging mga aralin sa audio at video para sa bawat bahagi at yugto ng iyong buhay Cristiyano.

Aabutin Ang Malalayo, Tuturuan Ang Mga Walang Alam

🎁
Tumanggap ng isang libreng eBook mula kay Derek Prince

Sa Derek Prince Ministries, hangad namin na maituro ang Biblia at madisipulo ang mga mananampalataya tungo sa pamumuhay nang ganap sa pamamagitan ni Jesus at sa tuwid na pagkaunawa sa Salita ng Diyos. Ihanda ang iyong pananampalataya at baguhin ang iyong mundo sa pamamagitan ng aming libreng mga aralin sa Biblia na kinapapalooban ng walang kupas na mga aral ni Derek Prince.

Latest News

No items found.

Top Ten Books

No items found.
Derek Prince
No items found.