Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

Tagumpay! Natanggap namin ang iyong mensahe at agad namin itong tutugunan. Samantala, inaanyayahan namin kayong patuloy na tingnan ang aming site para sa praktikal at nakakahamong mga aral ni Derek Prince.
Oops! May konting problema nang magpadala ka ng impormasyon.
Share notification iconFree gift iconBlack donate icon

Makipag-ugnayan sa Amin

Lahat ay maaaring magtanong.

Telepono: +
Website: www.derekprince.com/tl-ph
145 Panay Avenue, Quezon City Philippines
Black Facebook iconBlack YouTube iconBlack Instagram iconX icon

Mga Opisina sa Ibang Bansa

Paki-tingnan ang aming listahan ng mga websites kaugnay sa mga detalye at impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa inyong lengguwahe at rehiyon.

Tingnan ang mga Websites

Kailangan mo ng Panalangin?

Ipadala sa amin ang iyong kumpidensiyal na kahilingan. Anuman ang inyong pangangailangan, ay gusto namin kayong ipanalangin.

Humiling ng Panalangin