Mga Gawain sa Iba't ibang Dako

Ang mga gawain sa iba't ibang dako ang nagpapatunay sa lahat ng aming sinasabi at ginagawa sa Derek Prince Ministries.

Nakatuon sa tukoy na mga pangangailangang pangministeryo o mga rehiyon sa buong mundo, ang aming mga gawain ay kumikilos sa mismong pinangyayarihan ng pagdidisipulong Cristiyano, sinusuportahan at tinutulungan ang mga mananampalataya tungo sa paglagong espirituwal.

Sa praktikal na mga bagay, kabilang dito ang malawakang pagsasalin, produksiyon at pamamahagi ng mga aralin upang ihanda ang mga disipulo sa pagdidisipulo. Ang iba pang gawain ay sumasakop sa pagsuporta sa mga mahihirap na komunidad at maging sa mga Cristiyanong inuusig dahil sa kanilang pananampalataya.

External website link icon

External website link icon

External website link icon

Mga Gawaing Lokal

Taos-puso rin naming inaabot ang mga lokal na gawain at dinidisipulo ang mga tunay na mananampalataya sa buong bansa. Upang maisagawa ito, aktibo kami sa pagsasalin at pamamahagi ng mga aralin ni Derek Prince na hango sa Biblia, kabilang na ang mga aklat, mga babasahing debosyonal, mga podcast, mga video at iba pa. Nakakatuwa ang mga tugon na aming natatanggap, at gayunma'y amin itong ipagpapatuloy dahil sa mga naghihintay na mga pagkakataon.

Inaanyayahan namin kayo na manalangin at suportahan sa pinansiyal ang aming lokal na gawain.

White heart icon
Magbigay ng Donasyon

Gawain

Inaabot ang mga naliligaw at hinuhubog ang mga disipulo na magdisipulo rin sa pamamagitan ng praktikal na pagkilos upang maghatid ng tunay na pagbabago.

Share notification iconBlack special offer iconBlack donate icon

Epektong Pandaigdigan

Taos-puso rin naming inaabot ang mga lokal na gawain at dinidisipulo ang mga tunay na mananampalataya sa buong bansa. Upang maisagawa ito, aktibo kami sa pagsasalin at pamamahagi ng mga aralin ni Derek Prince na hango sa Biblia, kabilang na ang mga aklat, mga babasahing debosyonal, mga podcast, mga video at iba pa. Nakakatuwa ang mga tugon na aming natatanggap, at gayunma'y amin itong ipagpapatuloy dahil sa mga naghihintay na mga pagkakataon.

Ano Ang Isang Gawain?

Ang mga gawain sa iba't ibang dako ang nagpapatunay sa lahat ng aming sinasabi at ginagawa sa Derek Prince Ministries.

Nakatuon sa tukoy na mga pangangailangang pangministeryo o mga rehiyon sa buong mundo, ang aming mga gawain ay kumikilos sa mismong pinangyayarihan ng pagdidisipulong Cristiyano, sinusuportahan at tinutulungan ang mga mananampalataya tungo sa paglagong espirituwal.

Sa praktikal na mga bagay, kabilang dito ang malawakang pagsasalin, produksiyon at pamamahagi ng mga aralin upang ihanda ang mga disipulo sa pagdidisipulo. Ang iba pang gawain ay sumasakop sa pagsuporta sa mga mahihirap na komunidad at maging sa mga Cristiyanong inuusig dahil sa kanilang pananampalataya.

Hindi kailanman nagkaroon ng mas malaking pangangailangan ang ministeryong ito kaysa ngayon.

White heart icon
Magbigay ng Donasyon